Giờ của bạn
Giờ máy chủ
PHỤC HƯNG Trực tuyến 91

Chuỗi sự kiện trong game

Chuỗi sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

Stt Tên Event Thời Gian Địa điểm
1 Boss vàng

00h25-4h25--8h25-12h25-

16h25-20h25

Lorencia,Noria,Davias,

Tarkan.....

2 Rồng đỏ 0h15 - 2h15 - 8h15 - 12h15 - 16h15 - 20h15 Lorencia,Noria,Davias
3 Binh đoàn phù thủy 0h50 - 4h50 - 8h50 - 12h50 - 16h50 - 20h50 Lorencia,Noria,Davias
4 SKELETON KING 0h5 - 4h5 - 8h5 - 12h5 - 16h5 - 20h5 Lorencia,Noria
5 Thỏ ngọc 2h15-6h15-10h15-14h15-18h15-22h15

Lost Tower,Atlans,Tarkan

Aida,Kanturu2,Raklion

6 Năm Mới 2h5 - 6h5 - 10h5 - 14h5 - 18h5 - 22h5

Lost Tower,Atlans,Tarkan

Aida,Kanturu2,Raklion

,7 Medusa 21h00       Swamp of Peace    
8 Mùa Hè 2h25 - 6h25 - 10h25 - 14h25 - 18h25 - 22h25

Lost Tower,Atlans,Tarkan

Aida,Kanturu2,Raklion

9 Blood

0h30-2h30-4h30-6h30-8h30-10h30-12h30

14h30-16h30-18h30-20h30-22h30

Davias
10 Devil

1h15-3h15-5h15-7h15-9h15-11h15

13h15-15h15-17h15-19h15-21h15-23h15

Noria
11 Siêu boss đại chiến 10h5-20h5 Lorencia
12 Giáng Sinh 2h50 - 6h50 - 10h50 - 14h50 - 18h50 - 22h50 Lorencia,Noria,Davias
13 Vua MU 21h10 ( thứ 7) Lorrencia
14 Lord Silvester thứ 2 21h30 Uruk Mountain
15 Core Magrify thứ 3 21h30 Nars
16 God of Darkness thứ 4 21h30 Swamp of Darkness
17 Nixie thứ 5 21h30 Nixies Lake
18 Lord of Ferea thứ 6 21h30 Ferea
19 PK ALL 19h All vs All
20 PVP MG x MG 19h15 MG xMG

 

Stt Tên Event   Thời Gian  
21 PK BK vs BK   19h35 BK vs BK
22 PK RF vs RF   19h45 RF vs RF
23 PK EFL vs EFL   20h5  EFL vs EFL
24 PK SUM vs SUM   20h15 SUM vs SUM
25 PK SM vs SM   19h 25 Sm vs SM
26 PH DL vs DL   19h55 DL vs DL
27 Hỗn Nguyên Lâu   2h - 6h - 10h - 14h - 18h - 22h Lorencia